VS-504/504I : CCTV オートシーケンシャルスイッチャ

(2007年生産終了)(2014年サービス終了)