HDL-40TR: HDTV POVカメラ [生産終了:2008/3] [サービス終了:2015/3]